23.05.2019

Sjutra u Omladinskom klubu Budva: Okrugli sto i fokus grupa na temu "Stvarajmo ambijent za veće učešće mladih u procesu donošenja odluka

U prostorijama Omladinskog kluba Budva u TQ centru Plaza, sjutra će biti održan okrugli sto i fokus grupa koju organizuje Centar za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) u okviru prjekta "Stvarajmo ambijent za veće učešće mladih u procesu donošenja odluka" u saradnji sa Ministarstvom sporta i mladih Crne Gore.

Cilj projekta je da se podstakne učestvovanja mladih u procesu donošenja odluka na lokalnom nivou i jačanju postojećih mehanizama kroz unapređenje sveukupnog ambijenta. 

 

Održavanje okruglog stola planirano  je u 13h a fokus grupe u 14h.

 

Sastanku u formi okruglog stola u oblasti razvoja kulture učešća na lokalnom nivou prisustvovaće predstavnici lokalne samouprave, organizacije koje se bave mladima, škole, fakulteti, kao i učenički i studentski parlamenati u cilju analiziranja postojećeg stanja i mehanizama koji se pružaju od strane lokalne samouprave, ustanova i organizacija koje direktno rade sa mladima.  Ujedno, ovo će biti prilika za predstavljanje ključnih izazova o najvažnijim pitanjima i problemima koja su u nadležnosti jedinice lokalne samouprave, ali i proporuka koje se tiču postojećih mehanizama.

 

Fokus grupa biće održana sa predstavnicima učeničkih i studentskih parlamenata radi identifikovanja potreba mladih na lokalnom nivou. Fokus grupe sa predstavnicima učeničkih i studentskih parlamenata imaju za cilj podstaknuti dubinsku analizu, kojom će se istražiti vrijednosti ili stavovi ispitanika prema demokratskom vođenju i kulturi učešća odnosno razumjeti i objasniti uzroke i posledice koje utiču na osjećaje, stavove i ponašanja mladih ljudi u ovom procesu. 

 

Rezultati ove dvije aktivnosti biće objedinjene u pregledu ključnih nalaza i seta preporuka za lokalne vlasti, škole, organizacije koje se bave mladima i mlade za povećanje građaskog aktivizma i razvoja kulture učešća, koju će CEDEM objaviti na kraju realizacije projekta. Osim u Budvi, ove aktivnosti će se sprovesti u Bijelom Polju i Cetinju.

Ako želiš da naučiš više o novinarstvu

Prijavi se za učešće u radionici

Kontakt